"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Как ще се финансират произведенията на изкуството в Панагюрище за 2014 г.

Публикуваме официалните условия за кандидатстване и изискванията, по които Община Панагюрище ще финансира творби на автори от Панагюрище през 2014 г. Това става по проекта "Панагюрище - духовност и творчество в едно", иницииран от Общинския съвет. 
 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Панагюрище да бъде територия на творчеството.
Да бъде подкрепен таланта и насърчено творчеството на местните творци.

"Панагюрище - духовност и творчество в едно" застава зад: Проекти с високо качество и креативност, които обогатяват и разнообразяват културни живот на Панагюрище; Проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот и усвояване на нови територии  за култура в Панагюрище; Проекти, които утвърждават добрите европейски практики; Подкрепа на проекти, които насърчават младежта за активното й включване в културния живот. Дебютни проекти; Проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на  граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;  Подкрепа на проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Кандидатите да имат адресна регистрация в Панагюрище или да са родени в община Панагюрище.
2. Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
3. Приемат се проекти (възстановки, спектакли, концерти, филми и др.), свързани със значими исторически събития или събития заложени в културния календар на община Панагюрище.
4. Художниците представят до 2 броя картини.
5. Може да кандидатстват физически или юридически лица.
6. Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.
7. Формуляр за кандидатстване се получава от Центъра за услуги и информация или можете да го изтеглите директно оттук.

Кандидатът да отговаря на следните условия:
 • Да има завършен ръкопис, подготвен за печат или сценарий.
 • Проект, съдържащ попълнения формуляр, заедно с ръкописа и задължителните приложения, се изпраща в електронен вариант или на хартиен носител в три екземпляра по пощата с обратна разписка на адрес: 4500 гр. Панагюрище, пл. 20 – ти април №13, (главен експерт „Култура”), или се предава лично в деловодството на община Панагюрище в срок до 20 ноември 2013 г. След крайния срок, независимо от датата на пощенското клеймо, проекти не се приемат.
Проектите трябва да включват следните документи:
 • Завършен, готов за печат ръкопис или сценарий в електронен вариант (word документ) или на хартиен носител в 3 екземпляра;
 • Формуляр за кандидатстване;
 • Анотация на произведението;
 • Оферта от издателство или план - сметка;
 • Творческа биография на кандидата.
 • Ксерокопие на личната карта (за физически лица) или БУЛСТАТ (за фирми, организации и др.).
Забележка: Ако се кандидатства за преиздаване на важно за Панагюрище издание се представя изданието.
 • Формулярът за кандидатстване и приложенията към него не се връщат на кандидатите.
 • Проектът да съдържа оферта на издателство, което ще издаде ръкописа. За предпочитане е панагюрско издателство.
 • Резултатите от конкурса се обявяват на сайта на община Панагюрище до 20 декември 2013 г.
 • Одобрените кандидати сключват договор с община Панагюрище, за получаване на определената субсидия /за отпечатване на книги се сключва договор с издателството/.
 • Издателствата се задължават да издадат спечелилите за финансиране проекти в срок до 30 април 2014 г.
 • Издателствата се задължават да включат на втора страница на изданието изображение на герба на община Панагюрище и следния рекламен текст: Книгата е спечелила проект за финансиране на произведения на изкуствата от община Панагюрище за 2014 година Панагюрище – духовност и творчество в едно”.
 • Електронният вариант на герба на община Панагюрище може да се получи от главен експерт „Култура”.
 • Издателствата /авторите, организациите/ се задължават да предоставят 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
 • Спечелилите кандидати имат право да разполагат с целия тираж на издадените книги и да се договарят с издателствата и книгоразпространителските фирми за тяхното разпространение.
 • Спечелилите кандидати се задължават да участват в проявите на Дирекция ОКСД на община Панагюрище при представяне резултатите от програмата /премиери на книги, обсъждания и др./.
 • При неизпълнение на проекта в посочения срок съответното издателство или физическо лице се задължава да върне субсидията на община Панагюрище, като му се отнема правото да кандидатства при следваща сесия.
 • Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.
СФОРМИРАНЕ И РАБОТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ
 • Творческите проекти се оценяват от Експертната комисия, която се състои от 5 члена и се назначава от кмета. В нея участват представители от: Общинска администрация – 1; Утвърдени творци и специалисти в сферата на областите, които са предмет на обсъждане – 2.
 • Всеки член на комисията се запознава /индивидуално/ с представените проекти, като поставя своята оценка и представя мотивите си „за” и „против” в писмен вид.
 • Решенията за одобрените проекти се взимат след разглеждане и сумиране на получените резултати /на базата на индивидуалните протоколи представени от всеки член на комисията/.
 • Решенията на Експертната комисия са законосъобразни ако присъстват повече от половината й членове
 • Решенията на Експертната комисия се взимат с обикновено мнозинство.
 • Комисията може да одобри или да отхвърли проекта и определя финансовите параметри, с които се подпомага издаването.
 • Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в тридневен срок след решението на комисията
Формулярът за кандидатстване можете да изтеглите оттук
С общинската програма за култура можете да се запознаете тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар